Bruk av informasjonskapsler / Use of Cookies

English information below Norwegian text

Denne siden bruker informasjonskapsler. Lovverk utarbeidet av Den Europeiske Union krever at vi informerer om bruken av dette og hvordan det fungerer. Under finner du en mer informasjon om hvordan denne siden bruker informasjonskapsler eller cookies som det også kalles. 

Når du besøker www.regionalmatkultur.no, lagrer vi informasjon - såkalte informasjonskapsler eller cookies - som viser at du har besøkt nettstedet vårt. På grunnlag av disse informasjonskapslene får vi informasjon om besøkendes besøk på nettstedet og hvilke deler av nettstedet som er mest populære. På denne måten kan vi gi deg mer målrettet og relevant informasjon. Vi deler ikke denne informasjonen til noen andre utenfor vår sfære, og vi selger heller ikke den til andre selskaper.

Generell informasjon om informasjonskapsler
En informasjonskapsel er en datafil som nettsteder lagrer på brukerens datamaskin, slik at de kan gjenkjenne datamaskinen under brukerens neste besøk på nettstedet. Informasjonskapsler sendes frem og tilbake mellom nettleseren og en webserver og inneholder blant annet informasjon om hvordan nettstedet brukes.
En informasjonskapsel er en passiv fil og kan ikke spre datavirus eller andre ondsinnede programmer. Det hjelper å analysere hvordan et nettsted brukes, slik at nettredaktøren kan forbedre brukeropplevelsen. I flere tilfeller kan det være nødvendig med informasjonskapsler for å gi en bestemt tjeneste.

Cookies blir vanligvis slettet automatisk fra nettleseren når den er stengt (såkalte øktkaker). Cookies kan også settes med en utløpsdato, slik at data eksisterer i kortere eller lengre periode (vedvarende informasjonskapsler). Vedvarende informasjonskapsler lagres vanligvis på harddisken din.

Informasjonskapsler kan enten være informasjonskapsler fra første part eller cookies fra tredjepart. Første part informasjonskapsler er allokert av siden brukeren besøker. Tredjeparts informasjonskapsler er tildelt av en tredjepart (for eksempel annonsører med innhold på en bestemt side) som har elementer innebygd på siden brukeren besøker.

Hvordan avvise cookies
Du kan nekte bruken av informasjonskapsler på datamaskinen ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom på at uten cookies kan det hende du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet. Fordi informasjonskapsler er i besittelse av brukeren, er det alltid mulig for brukeren å vise, endre eller slette disse informasjonskapslene. Vi håper at våre brukere vil gjerne tillate informasjonskapsler vi angir, da de hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt, gi de beste tjenestene og gi brukeren en bedre opplevelse.

Hvis du ikke ønsker å bruke informasjonskapsler fra www.regionalmatkultur.no , kan du - i de fleste nyere nettlesere - velge "avanserte informasjonskapsler" under "Internett-alternativer" og legge til Regional Matkultur Oslofjord på listen over nettsteder hvorfra du ønsker å blokkere informasjonskapsler. Der kan du også slette individuelle informasjonskapsler eller alle informasjonskapslene nettleseren har lagret. Hvis du angir nettleseren din for å nekte informasjonskapsler generelt, bør du være klar over at det kan være funksjoner på ulike nettsteder som ikke virker som følge av dette.

Use of cookies

When you visit www.regionalmatkultur.no, we save information – so-called cookies – which shows that you have visited our website. On the basis of these cookies, Regional Matkultur obtains information about website visitor numbers and which parts of the website are most popular. In this way, Regional Matkultur is able to bring you more targeted and relevant information.

We don't share this information to someone else outside our sphere and nor do we sell it to other companies.

General information about cookies
A cookie is a data file that websites store on the user's computer, so that they can recognize the computer during the user’s next visit to the website. Cookies are sent back and forth between the browser and a web server and include, among other things, information about how the website is used.
A cookie is a passive file and cannot spread computer viruses or other malicious programs. It helps to analyze how a website is used so that the webmaster can improve the user experience. In several cases, cookies may be necessary to provide a particular service.

Cookies are usually deleted automatically from the browser when it is closed (so-called session cookies). Cookies can also be set with an expiration date, so that data exists in a shorter or longer period (persistent cookies). Persistent cookies are typically stored on your hard disk.

Cookies can be either first-party cookies or third-party cookies. First-party cookies are allocated by the page the user visits. Third-party cookies are allocated by a third party (e.g. advertisers with content on a certain page) that has elements embedded in the page the user is visiting.

How to reject cookies
You can refuse the use of cookies on your computer by selecting the appropriate settings on your browser. Be aware that without cookies, you may not be able to use all features on the site. Because cookies are in the possession of the user, it is always possible for the user to view, modify or delete these cookies.
We hope that our users will be happy to allow the cookies we set, as they help us improve our website, provide the best services and give the user a better experience.

If you do not wish to use cookies from www.regionalmatkultur.no you can - in most of the newer browsers - select “advanced cookie settings” under “internet options” and add Regional Matkultur Oslofjord to the list of websites from which you wish to block cookies.

There you can also delete individual cookies or all the cookies the browser has stored.

If you set your browser to refuse cookies in general, you should be aware that there may be functions on different websites that do not work as a result of this.